Návštěvní řád - dětské hřiště

Veřejné dětské hřiště ve shodě s normou ČSN EN 1176 - 1 ed.2 : 2018 ARTAMON SPORT & RELAX s.r.o. Bukovice

Upozornění pro uživatele:

U mladších dětí, do 6 let je povoleno používat zařízení, pouze pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.

Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 4 do 12 let

Na hřišti je povoleno:

 • vstupovat na trávníky

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení

 • vstupu se zvířaty

 • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek

 • manipulace s otevřeným ohněm

 • užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení

 • v horkém počasí může být povrch kovových částí herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.

 • Pokud dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení jsou poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.

 • používání prvků v bezpečnostní helmě na kola

Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba, nebo zákonný zástupce.

Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

Návštěvník je povinen:

 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce

 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe

 • dodržovat čistotu

Zavírání a otevírání pískoviště zajišťuje dospělá osoba - doprovod dítěte!!

Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – telefon 156 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

Správce hřiště:
Odpovědný pracovník: Petr Hauk, telefon 773 575 087

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150
POLICIE 158
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112
MĚSTSKÁ POLICIE 156