Provozní řád areálu

Provozovatel:

ARTAMON SPORT&RELAX s.r.o.
Bukovice 158
549 54 Police nad Metují
IČO 09965564
Tel. +420 773 575 087

 1. Každý návštěvník sportovního areálu je před vstupem povinen se seznámit s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním.
 2. Sportovním areálem se rozumí všechny venkovní sportoviště, včetně obslužných ploch parkoviště, dětského hřiště a všechny vnitřní prostory.
 3. Uhrazením členského příspěvku nebo krátkodobého jednorázového pronájmu návštěvník potvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem areálu a po dobu užívání se závazně zavazuje dodržovat provozní řád.
 4. Zakoupené členství je nepřenosné, sjednané pronájmy sportovních ploch naopak přenosná jsou a nezáleží na počtu osob plochu využívající.
 5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Užívání veškerých zařízení je na vlastní nebezpečí a návštěvník je povinen při shledání jakéhokoliv poškození neprodleně tuto skutečnosti nahlásit na recepci areálu Artamon. Při provozování jakékoliv sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen počínat si v areálu s ohledem na svůj zdravotní stav a fyzické možnosti.
 6. V případě nevědomosti s vhodným užitím nářadí, pomůcek, herních prvků apod. je každý návštěvník povinen požádat o pomoc zkušenějšího návštěvníka nebo se dotázat na recepci před vstupem.
 7. Každý návštěvník je povinen být ohleduplný a slušný vůči jiným návštěvníkům a počínat si tak, aby nerušil ostatní návštěvníky fitness centra.
 8. Fitness centrum - posilovna má svůj vlastní provozní řád, který má určitá specifika a je k dispozici přímo v prostorách fitness centra.
 9. Návštěvník je povinen používat vhodnou sportovní obu, čistou obuv(nikoliv bos, ale pevnou čistou sportovní obuv) bez přítomnosti nečistot na podrážce např. antuky nebo písku. Je přísný zákaz poškozovat majtek a znečišťovat prostory sportovního areálu např. nedopalky cigaret, odhazováním odpadků nebo netříděním odpadů do určených nádob.
 10. Veškeré svršky a obuv je každý povinen si uložit na místě k tomu určeném, tj. do šaten
 11. Cennosti jako například peníze, hodinky, šperky, notebooky, tablety a jinou elektroniku, doporučujeme uzamknout do šatních skříněk, klíč bude vydán proti záloze 100 Kč. Za odložené cennosti nese vždy plnou odpovědnost návštěvník.
 12. V případě nevhodného chování návštěvníka v prostorách sportovního areálu má provozovatel či pověřená osoba právo takového jedince z areálu vykázat, v krajních případech neumožnit vstup. Návštěvník je povinen dodržovat hygienu, aby neohrozil zápachem ostatní návštěvníky.
 13. V případě jakéhokoliv zranění je každý návštěvník povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli, pověřené osobě, na recepci areálu ARTAMON, a to nejpozději do okamžiku opuštění areálu. Na pozdější nároky nemůže provozovatel brát zřetel.
 14. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce a fitness centra k dispozici lékárnička, vybavená dle platných předpisů v souladu s rozsahem poskytovaných služeb.
 15. Vnitřní prostory areálu jsou nekuřácké, do areálu je zákaz vnášení jakýchkoliv anabolik, omamných a psychotropních látek.
 16. Do areálu je povolen i vstup se zvířaty ve všech venkovních prostorách, uvnitř je vyhrazen sektor u baru, nikoliv sedačky, dětský koutek a zóny, kde je vyžádaváno přezutí (šatny, hala, fitness centrum, wellness apod.)
 17. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 18. Návštěvník je povinen při odchodu šatnu vyprázdnit. Za zapomenuté či ztracené předměty návštěvníka provozovatel neručí.
 19. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne ztrátou klíče od skříňky, poškozením zámku, nebo jiným zneužitím. V případě ztráty je návštěvník povinen uhradit poplatek ve výši zálohy, která činní 100 Kč. 
 20. Provozní doba areálu je od 8:00 do 21:00 každý den.
 21. Návštěvníci berou na vědomí, že prostor sportovního areálu je monitorován kamerovým systémem se záznamovým zařízením. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, účastníci (návštěvníci) výslovně prohlašují, že se zpracováním svých osobních údajů, chráněných citovaným nařízením souhlasí. 
 22. Provozovatel neručí vůči návštěvníkům za jakoukoliv majetkovou nebo materiální újmu, popř. toto ručení omezuje, a to v nejširší možné míře, jakou český právní řád připouští. Sportovní areál ARTAMON neručí za škodu, která vznikla návštěvníkům v důsledku toho, že neplnili své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, tímto provozním řádem nebo pokyny provozovatele a pověřených osob.

Kontakty:
ARTAMON SPORT& RELAX s.r.o.
Petr Hauk
602165579
info@artamon.cz